Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK DAMASK, S.R.O.

 1. Klient uplatňuje prípadné reklamácie (ústne / písomné) v realitnej kancelárii v ktorej mu boli služby poskytnuté.
 2. Realitnou kanceláriou sa rozumie DAMASK, s.r.o., Hálková č.11, 831 03 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 367 11 268, DIČ: 2022300962, Zapísaná v Obchodnom reg.OS Ba 1, oddiel: Sro, vložka č. 43600/B, mobil: 0905911977 email: reality@damask.sk (ďalej len "realitná kancelária").
 3. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie") v realitnej kancelárie.
 4. V prípade ústnej sťažnosti zákazníka garantuje realitná kancelária, že bude na sťažnosť reagovať do 48-mich hodín od jej prijatia, pričom reklamácia bude prehodnotená a vybavená do piatich pracovných dní od jej doručenia. Realitná kancelária spíše Protokol o reklamácii
 5. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu
 6. Na základe protokolu o reklamácii bude reklamácia riešená priamym nadriadeným pracovníkom osoby, prípadne väčšinovým spolumajiteľom spoločnosti realitnej kancelárie, ktorej služby klient reklamuje
 7. Každá reklamácia je vybavená bez zbytočného odkladu a klient je bezodkladne informovaný o výsledku reklamačného konania
 8. Reklamáciu môže realitná kancelária uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú
 9. V prípade uznania reklamácie vzniká klientovi nárok na bezplatnú nápravu stavu, ktorý vznikol v dôsledku reklamovanej služby, prípade na zľavu z ceny poskytnutých služieb. Týmto nie je dotknutá zákonná možnosť uplatnenia nároku na úhradu preukázanej škody súdnou cestou. Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiaduci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým možná zľava na poskytovaných realitných službách. Realitná kancelária založí kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie
 10. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk vedúceho organizácie (riaditeľa spoločnosti), ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie, tiež bezodkladne, oznámi klientovi
 11. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií
 12. V prípade nespokojnosti klienta s vyššie opísaným spôsobom riešenia jeho reklamácie, sa môže klient obrátiť na príslušné orgány štátnej správy SR s odvolaním proti rozhodnutiu realitnej kancelárie,bude realizácia reklamácie opätovne preskúmaná.
 13. Klient má právo uplatniť svoje sťažnosti na realitnú kanceláriu u Národnej asociácie realitných kancelárii, ktorej dozorná rada rieši sťažnosti klientov, týkajúce sa realitných kancelárií.
 14. Každá reklamácia, uplatnená na poskytnuté realitné služby v rámci realitnej kancelárie podlieha vyššie popísanému systému reklamačného konania a pravidlám riadenia kvality v rámci DAMASKs.r.o.
 15. Realitná kancelária DAMASK , s. r. o. zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 16. Tento reklamačný poriadok nadobudol účinnosť dňom 1. januára 2007. Reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou DAMASK , s.r.o.